Kanał Wyżej
KOMPETENCJE

Kompetencje
Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną
1) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;
2) Dyrektor przedszkola powierza oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
3) Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych  oraz zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
4) Na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor  na życzenie i w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.
5) Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi na terenie przedszkola oraz podczas wycieczek, spacerów, przestrzegając przepisy bhp i ppoż.
6) Celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
KOMPETENCJE

Wersja standardowa