Przedszkole nr 108
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 108 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

  Drukuj
 

Przedmiot działalności

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

l) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza  przedszkolna).

2) Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

a) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;

b) ochronę poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich  traktowanie;

c) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

d) troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;

e) tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę,  zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe;

f) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami) dzieci, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

g) współdziałaniu z rodziną we wspomaganiu jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;

h) kompensowanie istniejących braków środowiskowych dzieci, tworzenie indywidualnych programów wspomagających we współpracy z psychologiem, logopedą;

i) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

3) Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola, miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

 
 
Wprowadził Aksman Marta (Przedszkole nr 108) 09-01-2013
Aktualizujący Aksman Marta (Przedszkole nr 108) 11-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.bprzygodzka 17-01-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2013
Liczba odwiedzin: 1068
Rejestr zmian