Kanał Wyżej
STRUKTURA

ORGANY PRZEDSZKOLA
1. Dyrektor Przedszkola
Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
2. Rada Pedagogiczna
W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
3. Rada Rodziców
W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54
  PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
STANOWISKO
WYMIAR ETATU
Dyrektor
1
Nauczyciel
6
Logopeda
1
 Psycholog
1/4
Kierownik gospodarczy
1
Pomoc nauczyciela
1
Starsza woźna oddziałowa
4
Kucharka
1
Pomoc kuchenna
1,5
Starszy dozorca
1,5Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
STRUKTURA

Wersja standardowa