Kanał Wyżej
ZASADY FUNKCJONOWANIA

Zasady funkcjonowania
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;
W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.
a) Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dziennie od 7.00-17.30;
b) Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;
c) Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.30;
d) Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
1) Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Nr 108 wynosi 100.
2) Przedszkole Nr 108 jest placówką złożoną z czterech oddziałów.
3) Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
4) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkola, liczba dzieci w oddziale może być inna.
5) Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
6) Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.
7) Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.
I. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów;
b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

II. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

III. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
ZASADY FUNKCJONOWANIA

Wersja standardowa